Miljö

Ett mål för Stavlösa Gård är att producera livsmedel på ett miljömässigt skonsamt sätt.

I jordbruket används produktionsmedel som belastar miljön. Det gäller därför att använda dessa så att de så långt som möjligt ingår i kretsloppet.

Stor vikt läggs vid att genomföra åtgärder inom alla de områden som krävs för att omvärlden skall känna förtroende för såväl produkt som produktionsmiljö.

Skyddszoner utefter vattendragen

Utefter diken som är vattenförande under odlingssäsongen anläggs efter hand, en 6 m bred bevuxen skyddszon. Skyddszonerna kan med fördel utnyttjas som tran

sportvägar i samband med olika skötselåtgärder.

Sprutfri kantzon i växande gröda

I flera spannmålsfält finns en sprutfri zon i anslutning till värdefulla viltbiotoper. Detta är en åtgärd för att gynna viltet, främst fältfågel under den känsliga "kycklingperioden". Fasan- och rapphönskycklingar får värdefull föda i form av olika insekter som gynnas inom den osprutade arealen.

Växtnäringsstyrning

Växtnäringstillförseln anpassas till aktuell skördenivå. Linjekartering och växtanalys bidrar till en mer anpassad näringstillförsel.Stallgödsel som sprids myllas och plöjs ner snarast för att minska avdunstning samt besvärande lukt.

Säkert handhavande av kemiska bekämpningsmedel

Det är viktigt att säkra handhavandet i alla led. Samtliga medel förvaras i ett låst utrymme. Golvet är tätt och en hög tröskel till förvaringsutrymmet ger möjlighet att samla upp ev. spill i det fall någon förpackning går sönder.

Påfyllning sker på en betongplatta där ev. spill samlas upp i en tät tank för att sedan sprutas ut på ett fält. Vid större olycka t.ex. brand rinner de kemiska medlen ner i samma behållare och kan senare pumpas upp och destrueras.

Genom att delta i prognos och varningstjänst anpassas olika bekämpningsåtgärder till aktuella förhållanden. Det är lika viktigt att kunna utesluta en behandling vid lågt skadetryck som att utföra en behandling när behov föreligger.

Risken för vindavdrift måste alltid beaktas. Detta för att skydda omgivande miljö vilket är givet hänsynstagande då behandlingarna ofta utförs i direkt anslutning till känsliga och mycket värdefulla miljöer.

Efter utförd sprutning rengörs sprutan på den täta cementplattan. Det är viktigt att rester i tanken eller utanpå sprutan kommer i en miljö med hög biologisk aktivitet. Efter körning och rengöring placeras sprutan på plattan / alt. under tak.

Drivmedelstankar

Samtliga bensin och oljetankar är rekonditionerade och besiktigade och står i betongkassuner under tak.