ugg soldes moncler homme canada goose prix parajumpers femme occasion barbour veste parajumpers soldes parajumpers gobi occasion moncler prix barbour soldes parajumpers gobi moncler pas cher moncler femme parajumpers liege parajumpers occasion ugg bebe moncler soldes doudoune canada goose canada goose homme timberland boots

Histora Rismarken

På Landsarkivet och i Lantmäteriets arkiv finns mycket skrivet och flera kartor som berättar om Kungs Starbys historia. Rismarkens värde bedömdes förmodligen inte altför högt eftersom det relativt sällan omnämns i samband med Kungs Starbys jordbruk och byggnader.

Förmodligen är det Starbys egenskap av Kungsgård som räddat skogsområdet från uppodling. De delar som avstyckats från gården har helt naturligt blivit uppodlade.

I en skrift som Petre & Abrahamsson utgivit i Linköping 1822 där man försökt göra en "Utförligare beskrifning öfver Kronans Oskattlagde Jord i Östergöthland "står följande att läsa:

"Rismarken . belägen tillika med Starby Kungs Ladugård uti Dals Härad Strå och S:ct Pers socknar är en ansenlig. jämn och odlingsbar mark , efter fordna starka utsyningar väl befredad de senaste 25 á 30 åren: så att den unga Barr- och Löfskogen derstädes är både tät, och en del till smått Timmer dugelig, men det mästa ännu icke skjördbart. Flere Torp äro derinom anlagde och skulle ännu flere derå kunna anläggas å de fleste platser . eller ock plantering af Ek med fler för jordmånen tjenlige trädslag.

Denna Kungs Jagepark är upptagen på chartan öfver Starby . upprättad år 1705 af Jon. Ekebom . men rvmden icke utsatt . anses innehålla vid pass 450 tunneland . och

befanns redan vid sagde chartering några Intägter östra sidan af Wadstena-boarne häfdade . troligen med dåvarande Lif-Geding-Gouvernementets i Wadstena minne."

Det verkar som den utbredning som Rismarken hade då kartan över Dals härad gjordes på 1850-talet stämmer väl med dagens.

Däremot var Rismarkens utbredning större enligt Joh. Ekeboms karta från år 1705. Framförallt i söder då den sträckte sig ända ner till Strå Gård och i sydöst innefattandes Skarven och Hildingshem Enligt kartan var denna södra del av Rismarken dominerad av lövskog.

Även i norr var utsträckningen vidare. Området nådde ända till nuvarande landsvägen , åtminstone väster om nuvarande gärdesväg. Den nordligaste delen bestod mest av "tufvig betesvall med enebyske". En öppen bäck slingrade sig norr ut i västra delen , numera jordbruksmark , för att sedan ansluta till Mjölnaån ungefär vid Åtorpet.

Joh. Ekebom kallade Rismarken en Kungs Jagepark. På kartan från 1705 fmns anteckningar om "skjön granskog" och "rödjer eller jägareplatser".

Under mvcket lång tid har Kungs Starby varit utarrenderat. Från arrendesyner finns många intressanta anteckningar. Från syneförättningen 1801 finns följande bestämmelser angivna i samband med förättningen:

"Den till Kungs Ladugården hörande skog tillåts Arrendatoren , efter vederbörlig utsyning hvarom Konungens Befallningshafvande äger föranstalta , att få nvttja till Gårdens nödiga behof . men ingalunda till afsalu och bortförande till annan ort . lika som och all skogens svedjande förbjudes".

Ytterägare står att läsa i en synerapport från 1858. Arrendator vår då Löjtnant Johan Wilhelm Lallerstedt. Synen utfördes av Öfverjägaren C.M. Sjögréen. Bl a står det skrivet följande:

"I övferenstämmelse med Synerättens Utslag af de 11 November 1853 har den afverkade marken blifvet besådd med skogsfrö af gran och tall uti 1 alns stora upphackade rutor med ett afvstånd af 2 alnar 3mellan rutorna . däremot den i Öfverjägmästarens ovan nämnda syn afgive utlåtande föreslagna frösådd i de genom windfällen uppkomne skogstomma luckorne icke blifvet verkställd.

Genom den af ofvannämnde frösådd å årshygget erhålla erfarenhet kan med säkerhet antagas att tillfölje af markens benägenhet att gräsbinda sig , ocn hyggets för sol och blåst utsatta läge . skogssådd direkt på hygget icke kan komma tillfredsfallande resultaten hvarför jag anser plantering vara den enda säkra kulturmethod , som här kan och bör användas.

Af de skäl jag härofvan haft äran framställa får jag föreslå , att. innevarande års höst ensex kappland bilfver upplöjd och torfvänd och jorden befriad från rötter , gräs , torfvor och möjligen förekommande stenar . hvilket sednare bör nästkommande vår werkstäljas hvarefter wid därtill passande tid bemälde areal skall , under ledning antingen af Revierförvaltaren eller af någon dertill lämplig skogsbetjent , som af Öfverjägmästaren dertill beordras , besås med granfrö , och då äfven nödiga föreskrifter skola meddelas , huru dessa plantsängar skola wattnas och från ogräs rensas.Sedan bör hvarje år en dylik plantsäng af 2 kapplands widd anläggas och på ofvan omnämnt sätt vårdas.

När plantorna uppnått en ålder af 3 år skola de utplanteras i knippen med 3 å 5 i hvarje och med ett afstånd af 5 fot emellan hvarje plantgrupp."


michael kors taschen nike schuhe nike store oakley schweiz nike air max tavas pandora schweiz nike free flyknit nike air max thea louis vuitton taschen hollister münchen nike cortez kaufen air max 2016 parajumpers herren fred perry polo new balance schweiz